Obuhvat stanovništva organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada u 2017. godini iznosio je 99%, a sve općine i gradovi su imali organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Ukupno je u 2017. godini proizvedeno 1.716.441 t komunalnog otpada. Godišnja količina komunalnog otpada po stanovniku iznosila je 416 kg, odnosno dnevna količina 1,1 kg po stanovniku. U odnosu na prethodnu godinu bilježi se porast količina od 2,2 %. Udio miješanog komunalnog otpada  u sakupljenom otpadu činio je 72% odnosno 1.228.232 t. Udio ostalih vrsta komunalnog otpada (sve vrste osim miješanog komunalnog otpada) u ukupnom komunalnom otpadu iznosio je 28% (488.209 t). Time se udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada povećao za 2% u odnosu na 2016. godinu.Odvojeno sakupljanje ostalih vrsta komunalnog otpada provodilo se u 457 JLS. Biootpad iz komunalnog otpada se odvojeno sakupljao u svega 144 JLS, a uglavnom je riječ o otpadu iz vrtova i parkova (kuhinjski otpad odvojeno je sakupljalo tek 8 JLS). Količina odvojeno sakupljenog biootpada iznosila je 71.046 tona odnosno 13% proizvedenog komunalnog biootpada. Gradska/općinska reciklažna dvorišta prijavila su ukupno 27.192 t odvojeno sakupljenog komunalnog otpada što je povećanje od 13% u odnosu na 2016. U 2017. godini putem reciklažnih dvorišta sakupljeno je ukupno 38 vrsta komunalnog otpada. Najviše je sakupljeno glomaznog otpada (30%), drva (15%) i biorazgradivog otpada (13%).  (HAOP)
 

Slika 1.  Količine ukupno proizvedenog komunalnog otpada u RH u razdoblju od 1995. do 2017.  

                                                                                                                   

Slika 2. Količine odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u RH u razdoblju od 2010. do 2017.

Strateško-planski dokumenti gospodarenja otpadom su:

Please publish modules in offcanvas position.